سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

گزارش پایداری شرکتی:

این شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکارهایی برای سنجش و ارزیابی، توان مستمر در ایجاد ارزش بازه کوتاه مدت و بلند مدت را جزو اولویت های برنامه ریزی خود قرار می دهد.