آگهی مناقصه خرید تعداد یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیر بکس آپرون فیدر آسیاب سیمان واحد ۳ – مرحله سوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/ یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیربکس آپرون فیدر واحد ۳ از جنس mo40 ، وزن ۱۳۴۷kg مطابق نقشه پیوست شماره ۰۲-۱۱-۱۲۸a اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به […]

آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد ۲/دو عدد دنده پینیون اصلی آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد خرید تعداد ۲/دو عدد دنده پینیون اصلی آسیاب سیمان واحد سه از جنس ۳۰crNimo8 به صورت فورج HRC30-34 به وزن تقریبی ۲۲۵۵ مطابق نقشه پیوست شماره ۲-۲۰۹۱۶۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از […]

آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد ۱/یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیر بکس آپرون فیدر آسیاب سیمان واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیر بکس آپرون فیدر واحد ۳ از جنس Mo40 به وزن ۱۳۴۷kg مطابق نقشه پیوست شماره ۰۲-۱۱-۱۲۸a اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به […]