آگهی مناقصه خرید تعداد ۸ عدد بازو بیل کرن هوایی واحد ۱ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۸ عدد بازو بیل کرن هوایی واحد یک ، از جنس st60 ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۱-۱۰-۰۳۷b اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از […]