آگهی مناقصه خرید ۱۵۵ تن انواع گلوله فلزی – نوبت سوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱۵۵ تن انواع گلوله فلزی اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته […]

آگهی مناقصه خرید انواع آجر اسپینلی ۸۵ ومنیزیتی۸۰ – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع آجر اسپینلی ۸۵  و منیزیتی ۸۰ مربوط به کوره های ۲ و ۳ به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مناقصه خرید انواع آجر نسوز آلما  ۷۰  و آلما ۸۵ – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع آجر آلما ۷۰ و آلما ۸۵ مربوط به کوره های ۲ و ۳ به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۲۶۰ عدد بشکه انواع روغن صنعتی – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۲۶۰ بشکه انواع روغن صنعتی اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل […]

آگهی مناقصه خرید ریل باند آموند ۷۵ کوره واحد ۳ سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  خرید ریل باند آموند ۷۵ کوره واحد ۳  اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در […]

آگهی مناقصه خرید ۱۵۵ تن انواع گلوله فلزی – نوبت دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱۵۵ تن انواع گلوله فلزی اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته […]

آگهی مناقصه خرید انواع آجر نسوز آلما  ۷۰  و آلما ۸۵

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع آجر آلما ۷۰ و آلما ۸۵ مربوط به کوره های ۲ و ۳ به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مناقصه خرید انواع آجر اسپینلی ۸۵ ومنیزیتی۸۰

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع آجر اسپینلی ۸۵  و منیزیتی ۸۰ مربوط به کوره های ۲ و ۳ به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مناقصه عمليات استخراج، دپو، بارگيري و حمل مواد اوليه – نوبت دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد عمليات استخراج ، دپو ،  بارگيري و حمل مواد اوليه خود را به ميزان تقريبي ماهيانه (۱۵۰،۰۰۰ تن ) يكصدو پنجاه هزار تن از محل معادن آهك، خاك رس و مخلوط خود واقع در يك كيلومتري شركت و همچنین حمل و بارگیری ۱۰ الی ۱۵ هزار تن انواع مواد […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۲۶۰ عدد بشکه انواع روغن صنعتی

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۲۶۰ بشکه انواع روغن صنعتی اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل […]