تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

آگهی مناقصه خرید تعداد ۱۵۰ عدد کاسه باند آموند ۷۲ و ۷۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱۵۰ عدد کاسه باند آموند ۷۲ و۷۳ (۱۰۰ عدد بدون پایه و ۵۰ عدد پایه دار) از جنس ck45 مطابق نقشه پیوست شماره P92031-188-00AB-1 و P92031-188-00AB-2 اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ […]