تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

آگهی مزايده چوب های خشک و ضایعاتی

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد چوب های خشک و ضایعاتی خود به مقدار تقریبی ۴۰ تن را  از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهی از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهی به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتی بازديد و […]