آگهی مناقصه خرید مرغ گرم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد مقدار  ۲۴،۰۰۰ کیلوگرم مرغ گرم، از سطح شهرستان دورود خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت پنج/۵ روز از تاريخ انتشار آگهي (۱۲/۱۲/۱۴۰۲) به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت […]