آگهی مناقصه عمومي عملیات سنگ زنی رینگ ورودی کوره –

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  مناقصه عمومي مرحله دوم عملیات سنگ زنی و اصلاح پیشانی لبه های رینگ ورودی کوره و اصلاح سطح غلطک های ۵و۶ تراست رولر کوره واحد ۳ مطابق نقشه های پیوست ۰۳-۱۷-۱۹۰c و۰۳-۲۲-۲۶۳a اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت […]