آگهی مناقصه خريد تعداد ۵۰ عدد زره F7 سینه ورودی آسیاب مواد واحد ۱ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خريد تعداد ۵۰ عدد زره F7 سینه ورودی آسیاب مواد واحد یک، از جنس FMU13 ، وزن=۷۲kg و سختی HRC50-45 ،مطابق نقشه پیوست ۰۰۴-۱۲-۰۱ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۲۰۰ عدد زره ردیف هفتم تا بیست و یکم کوره واحد ۳ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲۰۰ عدد زره ردیف هفتم تا بیست و یکم کوره واحد ۳ ، از جنس ۱٫۴۸۴۸ ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۱-۱۷-۰۰۴b  اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت […]