آگهی مناقصه خريد ۱/یک جفت دنده کرانویل و دنده پینیون گیربکس واشمیل واحد ۱ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خريد ۱/یک جفت دنده کرانویل و دنده پینیون گیربکس واشمیل واحد ۱ ، از جنس دنده Mo40 فورج ،جنس هاب=GG22 مطابق نقشه پیوست ۰۵۰-۱۰-۰۱ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل […]