آگهی مناقصه خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳ شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳، از جنس ck45 ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۱۹۲c اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۵ /پنج روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از […]

آگهی مناقصه خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید ۱/یک عدد اکسپنشن وروردی گاز آسیاب مواد خام ۳، از جنس ck45 ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۱۹۲c اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مناقصه خريد ۱/یک جفت دنده کرانویل و دنده پینیون گیربکس واشمیل واحد ۱ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خريد ۱/یک جفت دنده کرانویل و دنده پینیون گیربکس واشمیل واحد ۱ ، از جنس دنده Mo40 فورج ،جنس هاب=GG22 مطابق نقشه پیوست ۰۵۰-۱۰-۰۱ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۲/دو عدد كوپلينگ دنده ای وسط و گير بكس و دنده پينيون آسياب

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۲/دو عدد كوپلينگ دنده ای وسط و گيربكس و دنده پينيون آسياب سيمان واحد ۳ آسیاب مواد خام از جنس MO40 و مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۲۴-۰۸۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز […]