آگهی مناقصه تامین نيروی روزمزد سطح شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد انجام امور پيمانكاري خود را در قالب نيروهاي روزمزد سطح شرکت از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از واجدين شرايط كه داراي تائيديه تعيين صلاحيت وزارت كار و امور اجتماعي و نيز سوابق كاري مرتبط مي باشند، دعوت به عمل مي آيد جهت آگاهي از شرايط و دريافت […]

آگهی مناقصه اياب و ذهاب كاركنان شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد اياب و ذهاب كاركنان خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت آگاهی از شرایط و دريافت اسناد مناقصه  حداكثر ظرف مدت ده /۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي  به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت […]

آگهی مناقصه خريد تعداد ۵۰ عدد زره مولدن(۲۰-۱۸۰) ردیف دوم و سوم گریت کولر واحد ۲

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خريد تعداد ۵۰ عدد زره مولدن(۲۰-۱۸۰) ردیف دوم و سوم گریت کولر واحد ۲ ،از جنس ۱٫۴۸۴۸ مطابق نقشه پیوست ۰۰۲-۲۰-۰۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و […]

آگهی مناقصه خريد تعداد خريد ۱/یک دستگاه آنالیز ارتعاش – مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خريد تعداد ۱/یک دستگاه آنالیز ارتعاش اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل […]

آگهی مناقصه خريد تعداد خريد ۱/یک دستگاه آنالیز ارتعاش

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خريد تعداد ۱/یک دستگاه آنالیز ارتعاش اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل […]