آگهی مناقصه عملیات جوشکاری هارد فیسینگ زره های غلطک و کف آسیاب مواد خام واحد ۳

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به عملیات جوشکاری هارد فیسینگ زره های غلطک و کف آسیاب مواد خام واحد ۳ مطابق نقشه ارسالی ۰۱۷-۱۲-۰۳ ،۰۱۸-۱۲-۰۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از […]