آگهی مناقصه خرید انواع جرم نسوز آلومینیایی و خاک منیزیتی

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع جرم نسوز آلومینیایی و خاک منیزیتی به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را […]