آگهی مناقصه تعمیر و اورهال کرن سقفی ۳۲ تنی واحد سالن خاک و سنگ شکن واحد ۳ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به تعمیر و اورهال کرن سقفی ۳۲ تنی واحد سالن خاک و سنگ شکن واحد ۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و […]