آگهی مناقصه عمومي عملیات تراز گرم کوره واحد ۳ سیمان دورود- مرحله دوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  مناقصه عمومي عملیات تراز گرم کوره واحد ۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در […]