آگهی مزايده یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ – مرحله سوم

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد  یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ مدل (۱۳۹۷ ) رنگ سفید صدفی را  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد […]

آگهی مزايده یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ – مرحله دوم

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد  یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ مدل (۱۳۹۷ ) رنگ سفید صدفی را  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد […]

آگهی مزايده ضایعات آهن سیمان دورود

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد  انواع ضایعات خود به شرح ذیل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت هفت /۷ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را […]

آگهی مزايده یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد  یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ مدل (۱۳۹۷ ) رنگ سفید صدفی را  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد […]

آگهی مناقصه خرید انواع کیسه پروپیلن

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید  3/000/000 تخته انواع کیسه پروپیلن* AD*STAR به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در […]

آگهی مزايده قطعات یدکی آسیاب سیمان آلیس چالمرز

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد  قطعات یدکی آسیاب سیمان آلیس چالمرز به شرح ذیل را  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت […]

آگهی مزايده چوب های خشک و ضایعاتی

آگهی مزایده

شركت سيمان دورود در نظر دارد چوب های خشک و ضایعاتی خود به مقدار تقریبی ۴۰ تن را  از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهی از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهی به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتی بازديد و […]