آگهی مناقصه خرید تعداد تعداد  ۸۰۰ عدد تیغه کف گریت کولر واحد ۱ سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد  ۸۰۰ عدد تیغه کف گریت کولر واحد یک، از جنس ۱٫۴۸۴۸ ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۱-۱۷-۰۶۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۱۰۰/یکصد عدد تیغه الک سنگ شکن واحد ۲ شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱۰۰/یکصد عدد تیغه الک سنگ شکن واحد ۲، از جنس ۱٫۳۴۰۱،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۰۱-۱۱-۰۲ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۱۰۰/یکصد عدد چرخ آموند ۹۰۴ کوره واحد ۳ شرکت سیمان دورود

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱۰۰/یکصد عدد چرخ آموند ۹۰۴ کوره واحد ۳، از جنس چرخ=mo40 ،جنس شفت ck60، بیرینگ=nachi اصل ژاپن ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۷-۰۲۶a/b اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل […]

آگهی مناقصه خرید ریل باند آموند ۷۵ کوره واحد ۳ سیمان دورود – مرحله سوم

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  خرید ریل باند آموند ۷۵ کوره واحد ۳  اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در […]