آگهی مناقصه مرحله دوم خرید تعداد یک عدد اکسپنشن خروجی گاز و یک عدد لوله خروجی گاز

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/یک عدد اکسپنشن خروجی گاز و یک عدد لوله خروجی گاز به همراه ۲ عدد فلنج اضافه جهت نصب مربوط به آسیاب مواد واحد ۳ ، مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۱۹۲ و ۰۳-۱۲-۳۳۷ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه […]

آگهی مناقصه خرید تعداد ۱ عدد اکسپنشن خروجی گاز و ۱ عدد لوله خروجی گاز به همراه ۲ عدد فلنج اضافه

آگهی مناقصه شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد ۱/یک عدد اکسپنشن خروجی گاز و یک عدد لوله خروجی گاز به همراه ۲ عدد فلنج اضافه جهت نصب مربوط به آسیاب مواد واحد ۳ ، مطابق نقشه پیوست شماره ۰۳-۱۲-۱۹۲ و ۰۳-۱۲-۳۳۷ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه […]