سیمان خاکستری تیپ ۵

سیمان پرتلند تیپ ۵در این نوع سیمان ـ که با هدف استفاده در جاهایی که در معرض حملات سولفاتی است ساخته می‌شود