آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه خرید یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیربکس آپرون فیدر واحد ۳ شرکت سیمان دورود

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد یک عدد چرخ دنده محور خروجی گیربکس آپرون فیدر آسیاب سیمان واحد ۳ از جنس M040 به وزن ۱۳۴۷kg، مطابق شرایط پیوست اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( یکصد و پنجاه میلیون ریال) بصورت چک صیادی یا سفته به شرکت سیمان دورود
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر