آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه مرحله سوم تعمیر و بازسازی کنس دنده بیرینگ ریکلایمر

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به  تعمیر و بازسازی کنس دنده بیرینگ ریکلایمر واحد۳ ،مطابق نقشه پیوست شماره ۰۲۰-۱۰-۰۳ اقدام نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

 • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
 • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
 • سایت:   www.dcementco.com
 • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
 • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( یکصد و پنجاه میلیون ریال) بصورت چک صیادی یا سفته به شرکت سیمان دورود
 • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

 1. شركت كننده در آگهی مناقصه می بايست پيشنهاد قيمت خود را به ازای هر عدد تحويل نمايد.
 2. شركت كننده اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامی، نسبت به ارائه چک تضمین صیادی و یا سفته اقدام نماید که در غیر اینصورت سپرده ايشان بنفع خریدار ضبط و نفرات دوم و سوم نيز به ترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم ارائه چک تضمین نفر اول، نسبت به ارائه تضمین لازم اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع خریدار ضبط خواهد شد.
 3. سپرده شركت كنندگان اول تا سوم تا پايان مرحله رسيدگی نزد خریدار باقی خواهند ماند.
 4. قيمت پيشنهادی می بايست به وضوح و بدون خدشه و خط خوردگی در دو پاكت شامل پاكت ب ” پيشنهاد قيمت”، پاكت الف “اصل فیش واریزی و یا تصویر ضمانت نامه بانکی معتبر تائید شده توسط امور مالی ” مهر و امضاء شده به همراه آدرس و مشخصات کامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه واحد حراست شركت، تحويل واحد حراست گردد.
 5. به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 6. ضمانت نامه بانكی بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول می باشد. ضمناً اصل ضمانت نامه می بایست تحویل امور مالی گردد و کپی تائید شده از سوی مالی در پاکت (الف) قرار گیرد.
 7. مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلی از جمله نرخ تورم، تغيير در قوانين و مقررات ، افزايش حقوق كاركنان فروشنده و ساير موارد مشابه نمی شود.
 8. خريدار مجاز خواهد بود تا در طول مدت قرارداد، در صورت عدم اجرای هر يك از مفاد قرارداد توسط فروشنده، ضمن وصول خسارات وارده طبق نظر ناظرين قرارداد‌، آنرا به طور يكجانبه فسخ و كليه تضمينات فروشنده را به نفع خود ضبط نمايد.
 9. شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.
 10. قیمت پیشنهادی می بایست به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد. پیشنهادی که عبارت ” درصد پائین تر از بقیه” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.
 11. پیشنهاد قیمت، زمان تحویل، میزان پیش پرداخت و میزان گارانتی در کمیته فنی بازرگانی بررسی شده و در اعلام شرکت برنده تاثیر گذار است.

نقشه آگهی مناقصه

فرم پيشنهاد قيمت