تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه عمومي تعمير و مونتاژ گيربكس آپرون فيدر سنگ شكن واحد ۳ شرکت سیمان دورود

شرکت سیمان دورود در نظر دارد نسبت به تعمیر و مونتاژ گیربکس آپرون فیدر سنگ شکن واحد ۳ اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.
تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
تلفن های شرکت : ۴ -۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶