آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه عملیات حراست و نگهبانی از اراضی و جنگل های شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد عملیات حراست و نگهبانی از اراضی و جنگل های شرکت سیمان دورود را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ( پانصد میلیون ریال) بصورت واریز وجه نقد بحساب شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانک سپه شعبه کارخانه سیمان کد ۹۷۰ یا ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- داشتن سوابق کاری و تجربه لازم در زمینه انجام موضوع مناقصه

۲ – پرداخت کلیه کسورات قانونی (بیمه و مالیات و ارائه مفاصا حساب مربوطه) و عوارض متعلقه و تغییرات احتمالی ناشی از تغییر مقررات و قوانین، بعهده پیمانکار میباشد.

۳-برنده مناقصه موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامی، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت اقدام که در غیر اینصورت سپرده ایشان بنفع شرکت ضبط و برندگان دوم و سوم نیز به ترتیب اولویت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد برنده اول،نسبت به انعقاد قرارداد لازم اقدام که در غیر اینصورت سپرده آنان نیز بنفع شرکت ضبط خواهد شد.

۴- سپرده برندگان اول تا سوم تا پايان مرحله رسيدگي نزد شرکت باقي خواهند ماند.

۵-سپرده بقیه شرکت کنندگان نیز پس از صورتجلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات مناقصه و مشخص شدن برندگان اول تا سوم با درخواست کتبی متقاضی عینا مسترد خواهد شد.

۶- قيمت پيشنهادي مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل پاكت الف “اصل فیش واریزی و یا تصویر ضمانت نامه بانکی معتبر تائید شده توسط امور مالی، “پاکت ب “اسناد و مدارک و پاكت ج ” پيشنهاد قيمت”، ” مهر و امضاء شده به همراه آدرس و مشخصات کامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه واحد حراست شركت، تحويل واحد حراست گردد.

۷-به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۸- ضمانتنامه بانكي واریز وجه بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد. ضمناً اصل ضمانتنامه می بایست تحویل امور مالی گردد و کپی تائید شده از سوی مالی در پاکت (الف) قرار گیرد. ۹- هزینه درج کلیه آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۰-جهت التزام در ایفاء کلیه تعهدات پیمانکار موظف به ارائه یک فقره چک بمبلغ کل قرارداد به هنگام عقد قرارداد میباشد.

۱۱-تمام اسناد و مدارک شرکت در مناقصه بایستی توسط صاحبان امضاء مجاز،امضا و مهر شده باشند.

اسناد و مدارک “پاکت ب” بشرح ذیل میباشد:

۱-تصویر روزنامه رسمی مبین آخرین تغییرات۲-تائیدیه صلاحیت کار از اداره کار-تصویر اساسنامه شرکت۴-تصویر چهار فقره قرارداد مرتبط۵-چهار مورد رضایتنامه کتبی از کارفرمایان قبلی۶- تصویر شرایط شرکت در مناقصه ۷-ارائه گواهی تایید صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی۸-آخرین اظهارنامه مالیاتی و کد اقتصادی

۱۲-شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.

۱۳-پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان به منزله اطلاع کامل از شرایط کار، حجم کار و کلیه پارامترهای موثر در انجام کار میباشد و پس از ارائه قیمت،هیچ ادعایی دال بر عدم آگاهی از شرایط کار مسموع نیست.

۱۴-کلیه عملیات ذیل بر عهده پیمانکار می باشد:

الف)عملیات کود پاشی و وجین علف های هرز

ب)نشاکاری غرقابی

پ)حراست و آبیاری جنگل های جنب و روبروی ترمینال سیمان و جنب اراضی برنج روبروی فولاد و چدن و معدن

ت)حراست و بهره برداری پمپ آب ماربره

ث)مراقبت و حفاظت از محدوده کشت گندم

ج)تسطیح و احیاء کرت های برنج

چ)مراقبت و حفاظت شبانه روزی از بذر ،نشا و خزانه

ح)مراقبت از نشا های کاشته شده

۱۵-تعداد ۶ نفر نیروی روزمزد جهت انجام عملیات نیاز بوده و پیمانکار موظف به تأمین آن می باشد.

۱۶-کلیه ابزار آلات و وسایل مورد نیاز بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۷-وسایل حفاظت فردی و ایمنی بر عهده پیمانکار می باشد.

۱۸-پیشنهاد قیمت ارائه شده می بایست به صورت ماهیانه ارائه گردد.

۱۹-نیروهای پیمانکار می بایست آشنایی کامل به امورات کشاورزی داشته باشند.( ترجیحاً کشاورز)

فرم پيشنهاد قيمت