آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه عملیات بارگیری، حمل وجابجایی مواد اوليه (داخل شرکت) نوبت دوم

شركت سيمان دورود در نظر عملیات بارگیری، حمل وجابجایی مواد اوليه (داخل شرکت) را از طریق مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت (۷) روز از تاریخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پیشنهاد قیمت خود را در پاكت ممهور به مهر تحويل واحد حراست شركت نمايند.

 • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
 • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
 • سایت:   www.dcementco.com
 • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
 • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( یک میلیارد ریال) به صورت واريز وجه نقد به حساب عابر بانک کوتاه مدت شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱  بانك سپه شعبه كارخانه سيمان
 • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

 1. پـرداخت كليه كسورات قانـوني و عوارض متعلقه و تغییـــرات احتمالی ناشی از تغییــر مقـررات و قـوانین بعهده پيمانكار مي باشد.
 2. نفر اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام  كه در غير اینصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد نفر اول، نسبت به انعقاد قرارداد لازم اقدام كه در غير اینصورت سپرده آنان نيز بنفع شركت ضبط خواهد شد.
 3. سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.
 4. سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مناقصه و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبردگان مسترد خواهد شد.
 5. پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل پاکت الف  «سپرده واریزی و یا کپی تائید شده ضمانتنامه بانکی معتبر از سوی واحد مالی» ، پاکت ب “اسناد و مدارك درخصوص تجربه و سوابق كاري مرتبط با معادن” و پاكت ج ” پیشنهاد قیمت ” مهر و امضاء شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس  پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل امور قراردادها گردد.

مدارك پاكت ب شامل :

 • الف – قراردادهای كاري مشابه ( حداکثر ۴فقره )
 • ب- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( حداکثر ۴ فقره )
 • پ- فرم شرایط شرکت در مناقصه كه توسط متقاضي مهر و امضاء شده باشد.
 • ت-تائيديه صلاحيت ايمني کار از اداره تعاون ، كار و امور اجتماعي استان
 • ث- داشتن مجوز  فعالیت از مراجع ذیربط قانونی در صورت نیاز
 • ج- آخرین تغییرات روزنامه رسمی(برای اشخاص حقوقی)
 • چ- تصویر اساسنامه شرکت (برای اشخاص حقوقی)
 • ح- تأييديه صلاحيت كار از اداره كار

۶-  به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۷- ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد. ضمناً اصل ضمانتنامه می بایست  تحویل امور مالی گردد و کپی تائید شده از سوی واحد مالی در پاکت (الف) قرار گیرد.

۸- امضاء پيش نويسي قرارداد و تعهد به كليه مفاد پيش نويس قرارداد از طرف متقاضي

۹- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۰-قیمت پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد پیشنهادی که عبارت” درصد پائین تر از بقیه” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.

۱۱- شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.  

۱۲-  پیشنهاد دهنده حتماً بایستی دارای سند مالکیت یک دستگاه لودر ۴۷۰ و یا معادل آن باشد. ضمناً می بایست توانائی تهیه و تامین تعداد دو کامیون ۱۰ چرخ را جهت انجام موضوع مناقصه داشته باشد.

فرم پيشنهاد قيمت