آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه عمليات نسوز كاری

شركت سیمان دورود در نظر دارد عمليات نسوز كاري خود را به مدت يكسال شمسي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال( یک میلیارد و دویست میلیون ریال) بصورت واریز به شماره حساب شماره  970620097521 بانک سپه شعبه کارخانه سیمان کد ۹۷۰ و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع شرکت
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- داشتن وسايل و لوازم و ابزار و تجهيزات لازم جهت انجام موضوع مناقصه و همچنين دارا بودن سوابق كاري و تجربة لازم در زمينة انجام موضوع مورد مناقصه .
۲- پيشنهاد قيمت مي بايست بصورت ناخالص ارائه گردد.
۳- پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير مقررات و قوانين بعهدة پيمانكار مي باشد.
۴- نفر اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام كه در غير اينصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد نفر اول، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع شركت ضبط خواهد شد.
۵- سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.
۶- سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مناقصه و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبرده مسترد خواهد شد.
۷- پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل الف” اصل سپرده واریزی و یا کپی تائید شده ضمانت نامه بانکی از سوی واحد مالی ، ب ” اسناد و مدارك در خصوص تجربه و سوابق کاری و ج “پیشنهاد قیمت ” مهر و امضا شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل امورقراردادها گردد.
پاكت “ب” بايستي حاوي مدارك زير مي باشد:
۱- تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات ۲- تصوير اساسنامه شركت ۳- تصوير قراردادهای کاری مشابه (حداکثر ۴ قرارداد) ۴- روزمه كاري ۵- رضايتنامه از كارفرمايان قبلي (حداکثر ۴ فقره ) ۶-ارائه گواهي تعيين صلاحيت اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي ۷- ارائه گواهی تائید صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی ۸- آخرین اظهارنامه مالیاتی
۹- تصویر مهر و امضاءشده فرم شرایط شرکت در مناقصه و پیش نویس قرارداد (همه صفحات)
۸- به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۹- ضمانتنامه بانكي یا واریز وجه بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد.

۱۰- ۱۰% از هر صورت وضعيت بعنوان سپرده حسن انجام كار كسر كه پس از اتمام مدت قرارداد با تائيد ناظرين قرارداد و دستور مديريت شركت، در صورت عدم بروز هرگونه خسارات احتمالي و رضايت از عملكرد پيمانكار عيناً در وجه نامبرده مسترد مي گردد.
۱۱- جهت التزام در ايفا كليه تعهدات، پيمانكار موظف به ارائه يك فقره چک یا سفته بمبلغ کل قرارداد موقع عقد قرارداد خواهد بود.
۱۲- كارفرما پس از انجام كامل موضوع قرارداد و براساس محاسبه و وزن مواد نسوز مصرف شده حواله مصرفي صادره از انباركل و تائيد نهائي ناظرين قرارداد و دستور مديريت شركت كل مبلغ قرارداد را در قالب صورت وضعيت تنظيم و پس از كسر هرگونه پرداختی و كسورات قانوني و عوارض برابر قوانين كشور و ارائه مفاصا حسابهاي بيمه و ماليات، بقيه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد.
۱۳- احراز صلاحیت انتخاب پیمانکار توسط کمیته فنی بازرگانی صورت می گیرد.
۱۴- رعايت كليه مسائل حفاظت فني، ايمني، بهداشتي و زيست محيطي طبق نظر ناظرين قرارداد.
۱۵- در تعميرات اضطراري (لكه گيري) پيمانكار موظف است طوری برنامه ریزی نماید که حداقل ۲ نفر بنا ماهر و ۳ نفر كارگر در هر پست ۱۲ ساعته در شركت حضور داشته باشند.
۱۶- نسوز كاري توسط آجر ايزوله (آجر پوكه) به عهده پيمانكار مي باشد.
۱۷- نسوزكاري شامل تخريب ، تخليه و آجرچيني مي باشد .
۱۸- آجرچيني شامل تخريب ، تخليه ، پوكه چيني و آجر چيني مي باشد .
۱۹- بتن ريزي شامل تخريب ، تخليه ، آنكرزني ، پوكه گذاري ، قالب بندي و بتن ريزي و بازكردن قالب ها پس از گیرش نهايي مي باشد .
۲۰- قیمت پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد پیشنهادی که عبارت ” درصد پائین تر از بقیه ” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.
۲۱- هزينه درج آگهي برای همه نوبت ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
۲۲- مدت قرارداد از تاريخ عقد قرارداد به مدت يكسال شمسي مي باشد.
۲۳- شرکت سیمان دورود در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.

۲۴-حدود عملیات نسوز کاری در طول اجرای قرارداد بشرح ذیل می باشد:

۱-تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده کوره حدوداً                            600.000کیلو گرم

۲-آجر چینی کوره حدوداً                                                         600.000کیلو گرم

۳- تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده کولر حدوداً                           150.000کیلو گرم

۴-اجر چینی  کولر حدوداً                                                          70.000کیلو گرم

۵-بتن ریزی کولر حدوداً                                                          70.000کیلو گرم

۶-تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده پیش گرمکن حدوداً                   50.000کیلو گرم

۷-آجرچینی پیش گرمکن حدوداً                                                   60.000کیلو گرم

۸-بتن ریزی پیش گرمکن حدوداً                                                 70.000کیلو گرم

۹-تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده درایر حدوداً                               2.000کیلو گرم

۱۰-آجر چینی درایر حدوداً                                                           2.500کیلو گرم

۱۱-بتن ریزی درایر حدوداً                                                          3.000کیلو گرم       

۱۲- تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده مشعل حدوداً                          1.500کیلو گرم

۱۳-بتون ریزی مشعل حدوداً                                                      ۶٫۰۰۰کیلو گرم

۲۵-کارفرما در رد یا قبول هری ک از شرکت کنندگان مختار بوده وهرگونه اعتراض را ازسوی پیشنهاد دهندگان   سلب می نماید.

الف- جدول اسامی نفرات اصلی شركت

رديفنام و نام خانوادگیمدرك تحصيلیتجربه كاري در زمينه نسوزكاری(سال)توضيحات
                       

ب- جدول نسوزكاری با شركتهای طرف قرارداد

رديفنام شركت طرف قراردادمدت قراردادتوضيحات
    

جدول ۲- درج اسامی پرسنل نسوزكاری

رديفشرحتعداد نفراتاسامي نفرات
  1    بناء آجرچين  
  2  جوشكار    
  3    قالب بند    
  4    استيج بند    

فرم پیشنهاد قیمت

دانلود پیش نویس قرارداد