آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه عمليات نسوز كاری شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

شركت سیمان دورود در نظر دارد عمليات نسوز كاري خود را به مدت يكسال شمسي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضیان می توانند جهت آگهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۲٫۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (دو میلیارد ریال) به صورت واریز وجه نقد به حساب شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانک سپه شعبه کارخانه سیمان کد ۹۷۰ و يا ضمانت نامه بانكي معتبر بنفع شركت سيمان دورود
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- داشتن وسايل و لوازم و ابزار و تجهيزات لازم جهت انجام موضوع مناقصه و همچنين دارا بودن سوابق كاري و تجربة لازم در زمينة انجام موضوع مورد مناقصه .

۲- پيشنهاد قيمت مي بايست بصورت ناخالص ارائه گردد.

۳- پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير مقررات و قوانين بعهدة پيمانكار مي باشد.

۴-  نفر اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام كه در غير اينصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد نفر اول، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع شركت ضبط خواهد شد.

۵- سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.

۶- سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مناقصه و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبرده مسترد خواهد شد.

۷- پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل الف” اصل سپرده واریزی و یا کپی تائید شده ضمانت نامه بانکی از سوی واحد مالی ، ب ” اسناد و مدارك در خصوص تجربه و سوابق کاری و ج “پیشنهاد قیمت ” مهر و امضا شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل امورقراردادها گردد.

پاكت “ب” بايستي حاوي مدارك زير مي باشد:

۱- تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات  2- تصوير اساسنامه شركت ۳- تصوير قراردادهای کاری مشابه (حداکثر ۴ قرارداد) ۴- روزمه كاري ۵- رضايتنامه از كارفرمايان قبلي (حداکثر ۴ فقره ) ۶-ارائه گواهي تعيين صلاحيت اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي ۷- ارائه گواهی تائید صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی ۸- آخرین اظهارنامه مالیاتی

 9- تصویر مهر و امضاءشده فرم شرایط شرکت در مناقصه و پیش نویس قرارداد (همه صفحات)

۸- به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹- ضمانتنامه بانكي  یا واریز وجه بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد.

۱۰- ۱۰% از هر صورت وضعيت بعنوان سپرده حسن انجام كار كسر كه پس از اتمام مدت قرارداد با تائيد ناظرين قرارداد و دستور مديريت شركت، در صورت عدم بروز هرگونه خسارات احتمالي و رضايت از عملكرد پيمانكار عيناً در وجه نامبرده مسترد مي گردد.

۱۱- جهت التزام در ايفا كليه تعهدات، پيمانكار موظف به ارائه يك فقره چک یا سفته بمبلغ کل قرارداد موقع عقد قرارداد خواهد بود.

۱۲- كارفرما پس از انجام كامل موضوع قرارداد و براساس محاسبه و وزن مواد نسوز مصرف شده حواله مصرفي صادره از انباركل و تائيد نهائي ناظرين قرارداد و دستور مديريت شركت كل مبلغ قرارداد را در قالب صورت وضعيت تنظيم و پس از كسر هرگونه پرداختی  و كسورات قانوني و عوارض برابر قوانين كشور و ارائه مفاصا حسابهاي بيمه و ماليات، بقيه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد. 

۱۳- احراز صلاحیت انتخاب پیمانکار توسط کمیته فنی بازرگانی صورت می گیرد.

۱۴- رعايت كليه مسائل حفاظت فني، ايمني، بهداشتي و زيست محيطي طبق نظر ناظرين قرارداد.

۱۵- در تعميرات اضطراري (لكه گيري) پيمانكار موظف است طوری برنامه ریزی نماید که حداقل ۲ نفر بنا ماهر و ۳ نفر كارگر در هر پست ۱۲ ساعته در شركت حضور داشته باشند.

۱۶- نسوز كاري توسط آجر ايزوله (آجر پوكه) به عهده پيمانكار مي باشد.

۱۷- نسوزكاري شامل تخريب ، تخليه و آجرچيني مي باشد .

۱۸- آجرچيني شامل تخريب ، تخليه ، پوكه چيني و آجر چيني مي باشد .

۱۹- بتن ريزي شامل تخريب ، تخليه ، آنكرزني ، پوكه گذاري ، قالب بندي و بتن ريزي و بازكردن قالب ها پس از گیرش نهايي مي باشد .

۲۰- قیمت پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد پیشنهادی که عبارت ” درصد پائین تر از بقیه ” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.

۲۱- هزينه درج آگهي برای همه نوبت ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

۲۲- مدت قرارداد از تاريخ عقد قرارداد به مدت يكسال شمسي مي باشد.

۲۳- شرکت سیمان دورود در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.

۲۴-حدود عملیات نسوز کاری در طول اجرای قرارداد بشرح ذیل می باشد:

۱-تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده کوره حدوداً                            600.000کیلو گرم

۲-آجر چینی کوره حدوداً                                                         600.000کیلو گرم

۳- تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده کولر حدوداً                           150.000کیلو گرم

۴-اجر چینی  کولر حدوداً                                                          70.000کیلو گرم

۵-بتن ریزی کولر حدوداً                                                          70.000کیلو گرم

۶-تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده پیش گرمکن حدوداً                   50.000کیلو گرم

۷-آجرچینی پیش گرمکن حدوداً                                                   60.000کیلو گرم

۸-بتن ریزی پیش گرمکن حدوداً                                                 70.000کیلو گرم

۹-تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده درایر حدوداً                               2.000کیلو گرم

۱۰-آجر چینی درایر حدوداً                                                           2.500کیلو گرم

۱۱-بتن ریزی درایر حدوداً                                                          3.000کیلو گرم       

۱۲- تخریب و تخلیه آجرهای فرسوده مشعل حدوداً                          1.500کیلو گرم

۱۳-بتون ریزی مشعل حدوداً                                                      6.000کیلو گرم

۲۵-کارفرما در رد یا قبول هر یک از شرکت کنندگان مختار بوده وهرگونه اعتراض را ازسوی پیشنهاد دهندگان   سلب می نماید.

الف- جدول اسامی نفرات اصلی شركت

رديفنام و نام خانوادگیمدرك تحصيلیتجربه كاري در زمينه نسوزكاری(سال)توضيحات
                       

ب- جدول نسوزكاری با شركتهای طرف قرارداد

رديفنام شركت طرف قراردادمدت قراردادتوضيحات
    

جدول ۲- درج اسامی پرسنل نسوزكاری

رديفشرحتعداد نفراتاسامي نفرات
  1    بناء آجرچين  
  2  جوشكار    
  3    قالب بند    
  4    استيج بند    

فرم پیشنهاد قیمت

دستورالعمل ارزیابی کیفی شرکتهای مناقصه گر جدید