آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه عمليات استخراج، دپو،  بارگيري و حمل مواد اوليه

شركت سيمان دورود در نظر دارد عمليات استخراج، دپو،  بارگيري و حمل مواد اوليه خود را به ميزان تقريبي ماهيانه (۱۵۰،۰۰۰ تن ) يكصدو پنجاه هزار تن از محل معادن آهك، خاك رس و مخلوط خود واقع در يك كيلومتري شركت و همچنین حمل و بارگیری ۱۰ الی ۱۵ هزار تن انواع مواد مختلف (اعم از کلینکر، سرباره،  پوزولان، ضایعات صنعتی و ……..) در داخل شرکت را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پیشنهاد قیمت خود را در پاكت در بسته تحويل واحد حراست نمايند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمين : ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (هشت میلیارد ريال ) به صورت واريز وجه نقد به حساب عابر بانك  کوتاه مدت شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱  بانک سپه شعبه كارخانه سيمان یا ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت سیمان دورود
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- پـرداخت كليه كسورات قانـوني و عوارض متعلقه و تغییـــرات احتمالی ناشی از تغییــر مقـررات و قـوانین بعهده پيمانكار مي باشد.

۲- نفر اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام  كه در غير اینصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد نفر اول، نسبت به انعقاد قرارداد لازم اقدام كه در غير اینصورت سپرده آنان نيز بنفع شركت ضبط خواهد شد.

۳- شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.

۴- سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.

۵- سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مناقصه و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبردگان مسترد خواهد شد.

۶- پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل پاکت الف «اصل فیش واریزی و یا کپی تائید شده ضمانت نامه بانکی معتبر از سوی واحد مالی» و پاكت ب”اسناد و مدارك درخصوص تجربه و سوابق كاري مرتبط با معادن” و پاکت ج «پیشنهاد قیمت» ،  مهر و امضاء شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس  پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل امور قراردادها  گردد.

مدارك پاكت ج شامل :

الف – قراردادهای كاري مشابه ( حداکثر ۴ فقره)

ب- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( حداکثر ۴ فقره )

پ- فرم شرایط شرکت در مناقصه كه توسط متقاضي مهر و امضاء شده باشد.

ت-تائيديه صلاحيت ايمني کار از اداره تعاون ، كار و امور اجتماعي استان

ث- داشتن مجوز  فعالیت از مراجع ذیربط قانونی در صورت نیاز

ج- آخرین تغییرات روزنامه رسمی

چ- تصویر اساسنامه شرکت

ح- تأييديه صلاحيت كار از اداره كار

خ- صورتهای مالی و آخرین اظهار نامه مالیاتی

۷-  به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۸- ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد. ضمناً، اصل ضمانت نامه می بایست تحویل امور مالی گردد و کپی تائید شده از سوی واحد مالی در پاکت (الف) قرار گیرد.

۹- امضاء پيش نويسي قرارداد و تعهد به كليه مفاد پيش نويس قرارداد از طرف متقاضي

۱۰- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۱-قیمت پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد پیشنهادی که عبارت” درصد پائین تر از بقیه” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.                                                               

۱۲- پیشنهاد دهنده حتماً باید دارای سند مالکیت حداقل یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه بیل مکانیکی و دریل واگن  و نیز سند مالکیت حداقل یک دستگاه کامیون و یک دستگاه لودر مربوط به بارگیری و حمل باشد. ضمناً می باید توانائی تهیه و تامین ماشین آلات ذیل را جهت انجام موضوع مناقصه داشته باشد.( در ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت دستگاه های فوق الذکر الزامی است.)

الف – بلدوزر دو دستگاه جهت معدن سنگ آهک D9 يا D8

ب- بلدوزر یک دستگاه جهت معادن خاک و مخلوط D9 يا D8

پ- بیل مکانیکی یک دستگاه جهت معدن سنگ آهک

ت- دریل واگن و کمپرسور یک دستگاه جهت معدن سنگ آهک

ث- لودر چهار دستگاه جهت بارگیری

ج- کامیون بیست و یک دستگاه جهت بارگیری و حمل

۱۳- پيشنهاد قيمت مي بايست بازاء هر تن مواد اوليه اعم از آهك ، مخلوط ( مارل ) و خاك رس جهت استخراج و دپو و هر تن مواد اوليه اعم از آهك ، مخلوط ، خاك رس ، سنگ سيليس ، سنگ آهن ، سنگ گچ و کلینگر از معادن به داخل شركت و بالعکس  و جابجائی مواد اولیه داخل شرکت به سنگ شکن ها شامل ( پوزولان، خاک رس، سنگ سیلیس، و کلینکر) و یا هر گونه موادی دیگر طبق نظر کارفرما و همچنین جابجائی مواد اولیه از محل دپوی کارخانه به داخل قیف سنگ شکن ها بصورت يك قيمت مجزا جهت بارگيري و حمل ارائه گردد.

فرم پيشنهاد قيمت

فایل قرارداد