آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه خرید مرغ گرم

شركت سيمان دورود در نظر دارد مقدار  ۲۴،۰۰۰ کیلوگرم مرغ گرم، از سطح شهرستان دورود خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت پنج/۵ روز از تاريخ انتشار آگهي (۱۲/۱۲/۱۴۰۲) به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته به واحد حراست شركت تحويل نمايند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال (پانصد ميليون ريال ) بصورت واريز وجه نقد به حساب عابر بانک کوتاه مدت شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانك سپه شعبه كارخانه سيمان و یا ارائه چک صیادی تاریخ دار و دارای تائیدیه سامانه صیاد
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- شركت كننده در آگهي مناقصه مي بايست پيشنهاد قيمت خود را بازاء هر کیلوگرم مرغ گرم به صورت توزیع و تحويل در محل معین، مطابق فیش های صادره از واحد مالی شرکت سیمان دورود ارائه نمايد.

۲- جهت التزام در ايفاء كليه تعهدات، شركت كننده موظف به ارائه يك فقـره چك به ميزان کل مبلغ مي باشد.

۳- پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه(برابر قوانین جاری کشور) و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير مقررات و قوانين به عهده فروشنده مي باشد.

۴ – شركت كننده اول موظف است ظرف مدت سه روز پس از اعلام اسامي، نسبت به توزیع اقدام نمايد كه در غير اينصورت سپرده ايشان بنفع خریدار ضبط و شركت كننده دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم توزیع شركت كننده اول، نسبت به توزیع اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع خریدار ضبط خواهد شد.

۵- سپرده شركت كنندگان اول تا سوم تا پايان مرحله رسيدگي نزد خریدار باقي خواهند ماند.

۶- قيمت پيشنهادي مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در دو پاكت شامل پاكت الف (اصل فیش سپرده واریزی و یا چک صیادی تاریخ دار و دارای تائیدیه سامانه صیاد)، پاكت ج (پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده به همراه آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه واحد حراست تحويل گردد.

 7- به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۸- هزينه درج آگهي برای کلیه نوبت های مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

۹- قیمت پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد. پیشنهادی که عبارت ” درصد پائین تر از بقیه ” باشد، مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.

۱۰- ارائه یک نسخه فیش واریزی به امور مالی الزامی است

۱۱- شرکت در رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۱۲- فروشنده موظف است مرغ خریداری شده را در محلی معین، مطابق فیشهای صادره از واحد مالی جهت پرسنل شرکت بازای هر نفر به مقدار ۳۰ کیلوگرم توزیع نماید.

۱۳- پیشنهاد قیمت ارائه شده می بایست بابت هر کیلوگرم مرغ گرم و به روز بوده و به هیچ عنوان مرغ یخ زده مورد تائید نمی باشد.

۱۴- چنانچه مرغ های خریداری شده در موعد مقرر به پرسنل  شرکت تحویل نگردد، خریدار مجاز است ضمن فسخ خرید مبلغ مندرج در چک را به عنوان خسارت به نفع خود ضبط نماید و فروشنده  حق هیچ گونه اعتراض را در این زمینه ندارد.

۱۵- بدلیل محدودیت در توزیع پیشنهاد قیمت های ارائه شده می بایست حتما از سطح شهرستان دورود بوده و پیشنهادات شهرهای دیگر مفتوح نخواهد شد.

فرم پيشنهاد قيمت