آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه خرید برنج

شركت سيمان دورود در نظر دارد مقدار  40،۰۰۰ کیلوگرم برنج  هاشمی درجه یک با حداکثر ۵ درصد شکسته ، خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته به واحد حراست شركت تحويل نمايند.

 • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
 • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
 • سایت:   www.dcementco.com
 • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
 • نوع و مبلغ تضمين۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال (پانصد ميليون ريال ) بصورت واريز وجه نقد به حساب عابر بانک کوتاه مدت شماره۰۲۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۸۳۹۱۰۰۱ بانک توسعه صادرات شعبه ۱۳۱۸ خرم آباد و یا ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع شرکت سیمان دورود
 • گشايش پيشنهادها :‌ اولين جلسه كميسيون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

 1. شركت كننده در آگهي مناقصه مي بايست پيشنهاد قيمت خود را بازاء هر کیلوگرم برنج  هاشمی درجه یک با حداکثر ۵ درصد شکسته به صورت تحويل در محل شرکت سیمان دورود ارائه نمايد.
 2. جهت التزام در ايفاء كليه تعهدات، شركت كننده موظف به ارائه يك فقـره چك به ميزان کل مبلغ مي باشد.
 3. پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه(برابر قوانین جاری کشور) و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير مقررات و قوانين به عهده فروشنده مي باشد.
 4. شركت كننده اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد كه در غير اينصورت سپرده ايشان بنفع خریدار ضبط و شركت كننده دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد شركت كننده اول، نسبت به انعقاد قرارداد لازم اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع خریدار ضبط خواهد شد.
 5. سپرده شركت كنندگان اول تا سوم تا پايان مرحله رسيدگي نزد خریدار باقي خواهند ماند.
 6. قيمت پيشنهادي مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در دو پاكت شامل پاكت الف (اصل فیش سپرده واریزی و یا کپی تائید شده ضمانتنامه بانکی معتبر)، پاكت ب (پیشنهاد قیمت) مهر و امضاء شده به همراه آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه واحد حراست تحويل گردد.
 7.  به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 8. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.
 9. ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد. ضمناً اصل ضمانتنامه می بایست تحویل امور مالی گردد و کپی تائید شده از سوی مالی در پاکت (الف) قرار گیرد.
 10. قیمت پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد. پیشنهادی که عبارت ” درصد پائین تر از بقیه ” باشد، مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.
 11. ارائه یک نسخه فیش واریزی به امور مالی الزامی است
 12. شرکت در رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.        
 13. فروشنده موظف است برنج های خریداری شده را بصورت یکدست در کیسه های ۵۰ کیلوئی تحویل نماید.
 14. کلیه کیسه های برنج تحویلی می بایست بصورت یکدست، یک رنگ و یک مدل تحویل گردد.
 15. پیشنهاد دهنده می بایست به همراه تحویل پاکات پیشنهاد قیمت و سپرده ،  نمونه برنج خود را به مقدار تقریبی ۵۰۰ گرم تحویل نماید. بدیهی است در صورت عدم تحویل نمونه، پاکت پیشنهاد قیمت بازگشائی نخواهد شد.
 16. نمونه تحویلی برنج می بایست همان برنج خریداری شده باشد و در صورت مغایرت خریدار از تحویل آن امتناع خواهد نمود.
 17. چنانچه برنج تحویلی به شرکت کیفیت لازم را نداشته یا با نمونه ارسالی متفاوت باشد شرکت ضمن فسخ قرارداد خرید مبلغ مندرج در چک را به عنوان خسارت به نفع خود ضبط میکند و فروشنده  حق هیچ گونه اعتراض را در این زمینه ندارد.
 18. پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که نمونه برنج های ارسالی آنها در کمیته فنی بازرگانی تائید گردد، بازگشائی خواهد شد.

فرم پيشنهاد قيمت