آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه خرید انواع کیسه پروپیلن

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید  3/000/000 تخته انواع کیسه پروپیلن* AD*STAR به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال( سه میلیارد ریال) بصورت چک صیادی تایید شده از سوی بانک و یا ارائه سفته
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مزایده شرکت سیمان دورود

۱- شركت كننده در آگهي مناقصه مي بايست پيشنهاد قيمت خود را مطابق فرم پیشنهاد قیمت بر اساس هر تخته انواع کیسه پروپیلن AD*STAR* ارائه نماید.

۲ – شركت كننده اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به ارائه چک تضمین صیادی و یا سفته اقدام نماید که در غیر اینصورت سپرده ايشان بنفع خریدار ضبط و نفرات دوم و سوم نيز به ترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم ارائه چک تضمین نفر اول، نسبت به ارائه تضمین لازم اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع خریدار ضبط خواهد شد.

۳- سپرده شركت كنندگان اول تا سوم تا پايان مرحله رسيدگي نزد خریدار باقي خواهند ماند.

۴- قيمت پيشنهادي مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل پاكت الف “اصل فیش واریزی و یا کپی تایید شده ضمانتنامه بانکی معتبر از سوی واحد مالی ” پاکت ب ” اسناد و مدارک ” پاكت ج ” پيشنهاد قيمت”، مهر و امضاء شده به همراه آدرس و مشخصات کامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه واحد حراست شركت، تحويل واحد حراست گردد.

۵-به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۶- چک صیادی ارائه شده می بایست حتما تایید شده از سوی بانک باشد و فرم تائید آن در پاکت (الف) قرار گیرد.

 7- مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي از جمله نرخ تورم، تغيير در قوانين و مقررات ، افزايش حقوق كاركنان فروشنده و ساير موارد مشابه نمي شود.

۸-‌ خريدار مجاز خواهد بود تا در طول مدت قرارداد، در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط فروشنده، ضمن وصول خسارات وارده طبق نظر ناظرين قرارداد‌، آنرا به طور يكجانبه فسخ و كليه تضمينات فروشنده را به نفع خود ضبط نمايد.

۹- شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.

۱۰- قیمت پیشنهادی می بایست به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد. پیشنهادی که عبارت ” درصد پائین تر از بقیه” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.

۱۱-پیشنهاد قیمت ،زمان تحویل،میزان پیش پرداخت و میزان گارانتی در کمیته فنی بازرگانی بررسی شده و در اعلام شرکت برنده تاثیر گذار است.

۱۲- اسناد و مدارک ” پاکت ب” به شرح ذیل می باشد :

الف – سوابق همکاری قبلی با شرکت سیمان دورود، سایر شرکت های سیمانی و یا سایر صنایع مشابه

ب – آگهی ثبت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات روزنامه (اشخاص حقوقی )

پ – فرم شرایط شرکت در مناقصه که توسط متقاضی مهر و امضاء شده باشد.

ت – رزومه کلی مستندات کاری شرکت

۱۳- پیشنهاد قیمت می بایست به دو صورت نقدی و اعتباری سه ماهه ارائه گردد.

فرم پيشنهاد قيمت