آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه خرید انواع بیرینگ – مرحله دوم

شركت سيمان در نظر دارد نسبت به خرید انواع بیرینگ از برند SKF و یا FAG  به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت ۱۰/ده روز از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: تضمین: مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) بصورت واریز وجه به شماره حساب شماره  970620097521 بانک سپه شعبه کارخانه سیمان کد ۹۷۰ و یا اصل ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع شرکت
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر
ردیفنوعتعداد ردیفنوعتعداد
۱بیرینگ ۶۲۲۰                2 12بیرینگ ۱۶۰۳۴c3         6
2بیرینگ ۶۰۳۸c3            2 13بیرینگ nu 228  2
3بیرینگ ۶۲۳۲c32 14بیرینگnu232c3  6
4بیرینگ ۶۲۳۴c32 15بیرینگnu 234emc3 12
5بیرینگ ۶۳۱۶c32 16بیرینگnu 238c32
6بیرینگ ۶۳۲۰۲ 17بیرینگ nu32212
7بیرینگ ۶۳۲۰c 2 18بیرینگ nu326c310
8بیرینگ ۶۳۲۲c310 19بیرینگ nu320c3 10
9بیرینگ ۶۳۲۴c32 20بیرینگ nu2034Mc310
10بیرینگ ۶۳۳۰M/c32 21بیرینگ nu2030 c3  10
11بیرینگ ۱۶۰۳۰c310 22بیرینگ nu230emc3 10
    23بلبرینگ nu2034c310

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- شركت كننده در آگهي مناقصه مي بايست پيشنهاد قيمت خود را مطابق فرم پیشنهاد قیمت بر اساس هر عدد ارائه نماید.
۲ – شركت كننده اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به ارائه چک تضمین صیادی تاریخ دار و یا سفته اقدام نماید که در غیر اینصورت سپرده ايشان بنفع خریدار ضبط و نفرات دوم و سوم نيز به ترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم ارائه چک تضمین نفر اول، نسبت به ارائه تضمین لازم اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع خریدار ضبط خواهد شد.
۳- سپرده شركت كنندگان اول تا سوم تا پايان مرحله رسيدگي نزد خریدار باقي خواهند ماند.
۴- قيمت پيشنهادي مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل پاكت الف “اصل چک صیادی به همراه تائیدیه بانکی چک و یا اصل سفته” پاکت ب ” اسناد و مدارک ” پاكت ج ” پيشنهاد قيمت”، مهر و امضاء شده به همراه آدرس و مشخصات کامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه واحد حراست شركت، تحويل واحد حراست گردد.
۵-به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۶- مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي از جمله نرخ تورم، تغيير در قوانين و مقررات ، افزايش حقوق كاركنان فروشنده و ساير موارد مشابه نمي شود.
۷-‌ خريدار مجاز خواهد بود تا در طول مدت قرارداد، در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط فروشنده، ضمن وصول خسارات وارده طبق نظر ناظرين قرارداد‌، آنرا به طور يكجانبه فسخ و كليه تضمينات فروشنده را به نفع خود ضبط نمايد.
۸- شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.
۹- قیمت پیشنهادی می بایست به مبلغ مشخص و بدون قید و شرط تسلیم گردد. پیشنهادی که عبارت ” درصد پائین تر از بقیه” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.
۱۰-پیشنهاد قیمت ،زمان تحویل،میزان پیش پرداخت و میزان گارانتی در کمیته فنی بازرگانی بررسی شده و در اعلام شرکت برنده تاثیر گذار است.
۱۱- اسناد و مدارک ” پاکت ب” به شرح ذیل می باشد :
الف – سوابق همکاری قبلی با شرکت سیمان دورود، سایر شرکت های سیمانی و یا سایر صنایع مشابه
ب – آگهی ثبت روزنامه رسمی و تصویر آخرین تغییرات روزنامه (اشخاص حقوقی )
پ – فرم شرایط شرکت در مناقصه که توسط متقاضی مهر و امضاء شده باشد.
ت – رزومه کلی مستندات کاری شرکت
چ-رضایتمندی از شرکت های سیمانی یا صنایع معتبر در تهیه بیرینگ ها
۱۲- شرکت کننده در مناقصه می بایست بیرینگ های مذکور را گارانتی حداقل یکساله از زمان نصب با ارائه تضمین معتبر نماید.
۱۳- پیشنهاد قیمت ارائه شده می بایست حتما از برند SKF و یا FAG باشد.
۱۴- هزینه درج کلیه آگهی ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

فرم پيشنهاد قيمت