آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه حمل کلینکر صادراتی – نوبت دوم

شركت سيمان دورود در نظر دارد عملیات حمل کلینکر صادراتی خود از مبدا کارخانه سیمان دورود به مقصد شلمچه به تناژ تقریبی ۳۰ هزار تن  و بندر امام خمینی (ره ) به تناژ تقریبی ۲۰ هزار تن به یک شرکت حمل و نقل ریلی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به محل شرکت مراجعه و یا از پایگاه اینترنتی بازدید و پیشنهاد قیمت خود را در پاکت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ( سه میلیارد ریال) بصورت واریز وجه نقد بحساب شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانک سپه شعبه کارخانه سیمان کد ۹۷۰ یا ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- داشتن واگنهای شن کش ، فله بر و لبه بلند و همچنین دارا بودن سوابق کاری و تجربه لازم در زمینه انجام موضوع مناقصه

۲ – پرداخت کلیه کسورات قانونی (بیمه و مالیات و ارائه مفاصا حساب مربوطه) و عوارض متعلقه و تغییرات احتمالی ناشی از تغییر مقررات و قوانین، بعهده پیمانکار میباشد.

۳-برنده مناقصه موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامی، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت اقدام که در غیر اینصورت سپرده ایشان بنفع شرکت ضبط و برندگان دوم و سوم نیز به ترتیب اولویت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد برنده اول،نسبت به انعقاد قرارداد لازم اقدام که در غیر اینصورت سپرده آنان نیز بنفع شرکت ضبط خواهد شد.

۴- سپرده برندگان اول تا سوم تا پايان مرحله رسيدگي نزد شرکت باقي خواهند ماند.

۵-سپرده بقیه شرکت کنندگان نیز پس از صورتجلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات مناقصه و مشخص شدن برندگان اول تا سوم با درخواست کتبی متقاضی عینا مسترد خواهد شد.

۶- قيمت پيشنهادي مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل پاكت الف “اصل فیش واریزی و یا تصویر ضمانت نامه بانکی معتبر تائید شده توسط امور مالی، “پاکت ب “اسناد و مدارک و پاكت ج ” پيشنهاد قيمت”، ” مهر و امضاء شده به همراه آدرس و مشخصات کامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه واحد حراست شركت، تحويل واحد حراست گردد.

۷-به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۸- ضمانتنامه بانكي واریز وجه بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد. ضمناً اصل ضمانتنامه می بایست تحویل امور مالی گردد و کپی تائید شده از سوی مالی در پاکت (الف) قرار گیرد.

 9- در صورت بروز هر نوع خسارت به کارفرما از سوی پیمانکار حمل ریلی، پیمانکار تعهد به تامین و جبران خسارت بطور مطلق میباشد.

۱۰-‌ مسئولیت حمل بار به عهده پیمانکار میباشد لذا رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی در حین حمل توسط پیمانکار الزامی است.

۱۱- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

۱۲-جهت التزام در ایفاء کلیه تعهدات پیمانکار موظف به ارائه یک فقره چک بمبلغ کل قرارداد به هنگام عقد قرارداد میباشد.

۱۳-تمام اسناد و مدارک شرکت در مناقصه بایستی توسط صاحبان امضاء مجاز،امضا و مهر شده باشند.

اسناد و مدارک “پاکت ب” بشرح ذیل میباشد:

۱-تصویر روزنامه رسمی مبین آخرین تغییرات۲-تائیدیه صلاحیت از سوی راه آهن جمهوری اسلامی-تصویر اساسنامه شرکت۴-تصویر چهار فقره قرارداد مرتبط۵-چهار مورد رضایتنامه کتبی از کارفرمایان قبلی۶- تصویر شرایط شرکت در مناقصه ۷-ارائه گواهی تایید صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی۸-آخرین اظهارنامه مالیاتی و کد اقتصادی

۱۴-شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.

۱۵-پیشنهاد دهنده حتما میبایست توانایی تهیه و تامین تعداد حداقل ۳۰۰ واگن را داشته باشد.

۱۶-بارگیری و تخلیه کلیه محموله ها مطابق زمان بندی و اعلام شرکت سیمان دورود صورت میپذیرد.

۱۷-پیشنهاد قیمت ارائه شده بایستی حداقل ۶۰ روز کاری از زمان اتمام مهلت ارائه پیشنهادات معتبر باشد.

۱۸-توجه شود که در صورت تاخیر و عدم حمل کلینکر بصورتی که عدم حمل کلینکر سبب تاخیر در بارگیری محموله های صادراتی گردد، در این صورت پیمانکار علاوه بر الزام به پرداخت هزینه های ناشی از تاخیر در تحویل کلینکر در مرز شلمچه، که منجر به عدم تحویل به موقع محموله صادراتی است و همچنین پرداخت هزینه های دموراژ کشتی ناشی از تاخیر در تحویل کلینکر در بندر امام خمینی (ره) که منجر به عدم حرکت کشتی گردیده است، بایستی خسارتی معادل ۵/۱ برابر هزینه حمل کسری تناژحمل نشده را به کارفرما پرداخت نماید.لازم بذکر است میزان اعلام بار روزانه کلینکر بر اساس برنامه زمانبندی واحد فروش و درخواست مشتریان مشخص میشود و در این خصوص میبایست پیمانکار توانایی حمل روزانه حداقل۲۰۰۰ تن کلینکر را داشته باشد.

توضیح : دموراژ عبارت است از جریمه تاخیر در بارگیری کشتی و در حال حاضر بصورت میانگین مبلغ ۱۲۰۰۰ دلار آمریکا به ازای هر روز تاخیر در بارگیری کشتی است.

۱۹-پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان به منزله اطلاع کامل از شرایط کار، حجم کار و کلیه پارامترهای موثر در انجام کار میباشد و شرکت کنندگان ملزم به بازدید از محوطه کارخانه سیمان دورود ،بندر امام خمینی (ره) و شلمچه بوده و پس از ارائه قیمت،هیچ ادعایی دال بر عدم آگاهی از شرایط کار مسموع نیست.

فرم پيشنهاد قيمت