آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه حمل نفت کوره شرکت سیمان دورود – مرحله دوم

شركت سيمان دورود در نظر دارد نفت كوره خود را روزانه به ميزان ۴۵۰،۰۰۰ ليتر از مبادي پالايشگاههاي نفت ماهشهر، اصفهان و اراك حمل نمايد. متقاضيان مي توانند جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته تحويل واحد حراست شركت سيمان دورود نمايند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: تضمین: مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (ده میلیارد ریال) بصورت واريز وجه نقد بحساب شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانك سپه شعبه كارخانه سيمان کد ۹۷۰ يا ضمانت نامه بانكي معتبر به نفع شركت
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- داشتن ماشين آلات لازم و همچنين دارا بودن سوابق كاري و تجربة لازم در زمينة انجام موضوع مناقصه

۲- پرداخت كليه كسورات قانوني (بیمه و مالیات و ارائه مفاصاحساب مربوطه) و عوارض متعلقه و تغییرات احتمالی ناشی از تغییر مقررات و قوانین، حقوق دولتي، شهرداريها، انجمنهاي ‌متشكله‌ در هر استان ‌يا شهر و به ‌هر اسـم‌ و عنوان ‌كـه‌ طبق ‌قـوانين‌ و مقـررات ‌به ‌عمليات‌ حمل ‌و نقل ‌فـرآورده ها ‌تعلـق گيـرد بعهده ‌پيمـانكــار مي باشد.(به استثنای مالیات بر ارزش افزوده)

۳- برنده مناقصه موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام  كه در غير اينصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و برندگان دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد برنده اول ، نسبت به انعقاد قرارداد لازم اقدام كه در غير اينصورت سپرده آنان نيز بنفع شركت ضبط خواهد شد.

۴- سپرده برندگان اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.

۵- سپرده بقيه شرکت کنندگان نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مناقصه و مشخص شدن برندگان اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً مسترد خواهد شد.

۶- پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در سه پاكت شامل الف” اصل سپرده واریزی و یا کپی تائید شده ضمانت نامه بانکی از سوی واحد مالی ، ب ” اسناد و مدارك در خصوص تجربه و سوابق کاری و ج “پیشنهاد قیمت ” مهر و امضا شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل امورقراردادها گردد.

۷-  به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۸- زمان و ساعت تخليه فرآورده بصورت توافقي در سه شيفت و بصورت ۲۴ ساعته مي باشد.

۹- ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد. ضمناً اصل ضمانتنامه می بایست تحویل امور مالی گردد و کپی تائید شده از سوی واحد مالی در پاکت (الف) قرار گیرد.

۱۰- در صورت بروز هر نوع خسارت به مصرف كننده از سوي رانندگان حمل نفت كوره، پيمانكار تعهد به تامين و جبران خسارت بطور مطلق مي باشد. 

۱۱- چنانچه به لحاظ عدم اجراي تعهدات پيمانكار به شركت ملي پخش، از بارگيري نفت كوره توسط مسئولين شركت مزبور جلوگيري گردد پيمانكار راساً متقبل مي گردد خسارات وارده را به مصرف كننده پرداخت نمايد.

۱۲- مسئوليت حمل بار به عهده پيمانكار مي باشد لذا رعايت كليه قوانين و مقررات ايمني در حين حمل توسط پيمانكار الزامي است.

۱۳- پيمانكار بايستي طرف قرارداد شركت ملي پخش بوده و داراي شماره پيمان مشخص حمل باشد.

۱۴- پيمانكار موظف است قبل از تنظيم قرارداد نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از شركت ملي پخش اقدام و ناوگان حمل مورد نياز را آماده داشته باشد . بنحويكه كمبود نفتكش بابت كاهش حمل فرآورده براي مصرف كننده نگردد . بديهي است در صورتيكه به لحاظ كمبود نفتكش خساراتي به مصرف كننده وارد گردد پيمانكار موظف به جبران خسارات مصرف كننده مي باشد

۱۵- پيمانكار موظف است نفت كوره خريداري شده از شركت ملي پخش را بدون كم و كاست و هرگونه آلودگي در محل تعيين شده تخليه و تحويل نمايد. بديهي است در صورت هر گونه قصور و يا تقصير پيمانكار شخصاً متعهد و جوابگو خواهد بود.

۱۶- هزینه درج آگهی در کلیه نوبت ها به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۷- جهـت الـتـزام درایـفـاء کلیه تعهدات پیمانکار موظف به ارائه یک فقره چک به هنگام عقد قرارداد می باشد.

۱۸- تمام اسناد و مدارك شركت در مناقصه بايستی توسط صاحبان امضاء مجاز ، امضاء و مهر شده باشند.

اسناد و مدارك “پاكت ب” بشرح ذيل مي باشد:

  1. تصوير روزنامه رسمی مبين آخرين تغييرات  2– تائيديه صـلاحيت از سوي شـركت ملي پخش  3- تصوير اساسنامه شركت  4- تصوير چهار فقره قرارداد مرتبط  5- چهار مورد رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلی ۶- تصویر شرايط شركت در مناقصه   7- ارايه گواهي تائيد صلاحيت انجام كار از نظر ايمني ۸- آخرين اظهارنامه مالياتي و كد اقتصادي

۱۹- چنانچه پيمانكار نتواند سهميه تخصيصي را در مدت تعيين شده حمل و تحويل نمايد، براي بار اول اخطار كتبي و بار دوم جريمه اي معادل بهاء مقدار باقيمانده نفت كوره حمل نشده بعنوان جريمه از مطالبات پيمانكار كسر خواهد شد و در صورت تكرار فسخ يكطرفه قرارداد و ضبط تضمين به نفع مصرف كننده خواهد بود . بديهي است در اينصورت پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

۲۰- شرکت در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است

فرم پيشنهاد قيمت

دستورالعمل ارزیابی کیفی شرکتهای مناقصه گر جدید