آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه تامین نيروی روزمزد سطح شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد انجام امور پيمانكاري خود را در قالب نيروهاي روزمزد سطح شرکت از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد. لذا از واجدين شرايط كه داراي تائيديه تعيين صلاحيت وزارت كار و امور اجتماعي و نيز سوابق كاري مرتبط مي باشند، دعوت به عمل مي آيد جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته تحويل واحد حراست شركت سيمان دورود نمايند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( ده میلیارد ریال) بصورت واريز وجه بحساب شماره ۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانك سپه شعبه كارخانه سيمان  و يا ضمانت نامه بانكي معتبر به نفع شركت سيمان دورود
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- ضمانتنامه بانكي یا واریز وجه بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد.
۲- مدت قرارداد موضوع مناقصه ۱۲ ماه شمسي مي باشد.
۳- شركت كنندگان در مناقصه بايستي داراي سوابق كاري و تجربه لازم در زمينه موضوع مناقصه باشند . ارائه تصوير چهار قرارداد مشابه منعقده با واحدهاي توليدي صنعتي الزامي است .
۴- شركت كننده در مناقصه بايستي داراي گواهي تاييد صلاحيت سال ۱۴۰۳ از سازمان كار و امور اجتماعي، كد اقتصادي و كد رهيابي ماليات بر ارزش افزوده باشد.
۵- پيمانكار مي بايست توانائي مالي پرداخت حداقل يكماه حقوق و مزاياي كاركنان خود را داشته باشد.
۶- پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را كلاً يا جزأ به غير ندارد.
۷- پيمانكار موظف است نيروي انساني واجد شرايط مورد تاييد كارفرما را بكار گيرد.
۸- ملاك پرداخت وجه به پيمانكار كاركرد تائيد شده توسط ناظر يا ناظرين قرارداد با دستور مديريت شركت و ليست منضم پرداختي حق بيمه تائيد شده توسط شعبه تامين اجتماعي خواهد بود كه پس از كسر كسورات قانوني بقيه به پيمانكار پرداخت خواهد شد. ضمناً، لیست بیمه پرسنل تحت امر پیمانکار در شرکت سیمان دورود، می بایست مطابق کارکرد پرسنل حاضر در شرکت باشد.
۹- پيمانكار مكلف است يك نفر نماينده جهت انجام امور اداري پرسنل و پاسخگويي به مراجعات و همچنين پاسخگويي به كارفرما ، بطور دائم در محل كارخانه مستقر نمايد.
۱۰- تهيه و تامين كليه ابزار و لوازم و تجهيزات مورد نياز از هر لحاظ و به هر ميزان و ساير موارد مربوطه جهت انجام كامل موضوع قرارداد به عهده كارفرما مي باشد.
۱۱- وسائل حفاظت فردي مثل لباس كار و پوتين و …، با تقاضای کتبی پیمانکار از سوي كارفرما تهيه و در اختيار كاركنان پيمانكار قرار خواهد گرفت تا با نظارت ناظرین قرارداد تحویل کارکنان گردد. ضمناً نظارت بر استفاده مناسب و صحیح از وسایل حفاظت فردی بر عهده پیمانکار می باشد.
۱۲- هزينه درج کلیه آگهي ها در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
۱۳- پیمانکار موظف به انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت مدنی و پوشش موضوع قرارداد از این حیث با یکی از شرکت های بیمه گر به هزینه خود می باشد.
۱۴- ۱۰% (ده درصد) از کارکرد پیمانکار به عنوان سپرده حسن انجام كار كسر مي گردد. سپرده مذكور هر سه ماه يكبار با تائيد ناظر يا ناظرين قرارداد و دستور مديريت شركت، در صورت عدم بروز خسارت احتمالي و رضايت از نحوه عملكرد پيمانكار به ايشان مسترد خواهد شد.
۱۵- جهت التزام در اجراي كليه تعهدات، پيمانكار چك يا سفته به میزان کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين به كارفرما تسليم مینمايد.
۱۶- كارفرما هيچگونه مسئوليتي در خصوص استخدام و امور مختلف كاركنان پيمانكار نداشته . ليكن هرگونه به كارگيري نيروي جديد مي بايست با موافقت كتبي مدير عامل شركت كارفرما انجام گيرد.
۱۷-انجام معاينات ادواري كاركنان پيمانكار به هزينه كارفرما به عهده پيمانكار مي باشد.
۱۸-پرسنل پيمانكار ملزم به رعايت كليه مسائل حفاظتي و ايمني وفق آئین تامه ایمنی امور پیمانکاری مصوبه هیات وزیران مورخ ۵/۳/۸۹ در طول مدت قرارداد مي باشند كه در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالي كارفرما هيچگونه مسئوليتي اعم از حقوقي و كيفري ندارد.

۱۹ – تضمين شركت در مناقصه نفرات اول ، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد مناقصه گزار باقي خواهد ماند.
۲۰- در صورتيكه محتويات پاكت “الف” فاقد تضمين و يا متفاوت با شرايط تضمين در اسناد مناقصه باشد و همچنين پاكت “ب” فاقد مدارك خواسته شده ، مبهم و مخدوش باشد،‌ كميسيون معاملات از بازكردن پاكت قيمت “ج” خودداري خواهد نمود.
۲۱- برنده مناقصه مي بايست حداكثر ظرف۷ / هفت روز كاري نسبت به ارائه تضمين موضوع بند ۱۵ شرايط عمومي مناقصه و يا امضاء و عودت قرارداد اقدام نمايد، در غير اينصورت موضوع بعنوان امتناع از انعقاد قرارداد تلقي و مبلغ تضمين شركت در مناقصه به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
۲۲- در صورتيكه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشود، تضمين او ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد. در صورتيكه نفر دوم ظرف مدت ۷ / هفت روز كاري نسبت به ارائه تضمين موضوع بند ۱۵ شرايط عمومي مناقصه و يا امضاء و عودت قرارداد اقدام ننمايد، تضمين او نيز به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
۲۳- شركت كنندگان در مناقصه مي بايستي پيشنهاد قيمت خود را مطابق فرم پیشنهاد قیمت و شرایط مندرج در آن ارائه نمايند.
۲۴- پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغييرات مقررات و قوانين به عهده پيمانكار مي باشد.
۲۵- به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۲۶-كارفرما مجاز خواهد بود تا در طول مدت قرارداد بنا به تشخيص خود و يا در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ضمن وصول خسارات وارده قرارداد را به طور يكجانبه فسخ و كليه خسارات وارده را از محل تضمينات به نفع خود ضبط نمايد.
۲۷- شرکت کندگان در مناقصه می بایست يك نسخه از فيش واريزي سپرده شركت در مناقصه و یا اصل ضمانتنامه معتبر بانکی به امور مالي تحویل نمایند
۲۸- پیمانکار حق فسخ یکطرفه قرارداد را پس از امضاء و مبادله قرارداد و یا در حین انجام کار نخواهد داشت که در غیر این صورت کلیه تضمینات پیمانکار به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
۲۹- پيمانكار موظف به رعایت آئين نامه امور پيمانكاري مي باشد.

  1. شرکت سیمان دورود در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

نحوه تكميل و تحويل اسناد مناقصه

– اسناد و مدارك مي بايست در سه پاكت جداگانه الف، ب و ج بشرح ذيل تكميل و در زمان تعيين شده به صورت حضوري به واحد حراست شركت سيمان دورود واقع در استان لرستان : شهرستان دورود،  خيابان امام خميني(ره) تحويل گردد. شـركت كنندگـان در منـاقـصه مي بايست مشخصات كامل شركت خود را روي هر سه پاكت قيد نمايند:

پاكت ج: حاوي پيشنهاد قيمت كه بايستي بصورت عدد و حروف درج و تكميل و محل مربوطه مهر و امضا شود. چنانچه پيشنهاد قيمت مخدوش و داراي خط خوردگي و يا با مداد نوشته شده باشد، قابل قبول نخواهد بود.

پاكت الف : حاوي اصل فيش واريزي وجه سپرده شركت در مناقصه بحساب ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱  نزد بانك سپه شعبه كارخانه سيمان دورود کد ۹۷۰ يا ضمانت نامه بانكي معتبر به نفع شركت سيمان دورود

پاكت ب: حاوي مدارك زير مي باشد:

– مي بايست ذيل تمام اوراق شركت در مناقصه توسط صاحبان امضاء مجاز، امضاء و مهر شده باشند. 

– تصوير روزنامه رسمي مبين آخرين تغييرات

– تصوير اساسنامه شركت

– تصوير چهار قرارداد كاری مشابه در كارخانجات صنعتي و توليدي

– تصوير تاييديه صلاحيت كار از اداره كار و رفاه اجتماعي

– حداکثر چهار مورد رضايت نامه كتبي از كارفرمايان قبلي

– تصویر تائیدیه ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی

– تصوير برگه كد اقتصادي و تصوير ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده

– آخرین اظهار نامه مالیاتی

فرم پيشنهاد قيمت

دانلود پیش نویس قرارداد