آگهی مناقصه

عناوین

آگهی مناقصه اياب و ذهاب كاركنان شرکت سیمان دورود

شركت سيمان دورود در نظر دارد اياب و ذهاب كاركنان خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي‌توانند جهت آگاهی از شرایط و دريافت اسناد مناقصه  حداكثر ظرف مدت ده /۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي  به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته تحویل واحد حراست شرکت سیمان دورود نمایند .

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( دویست میلیون ریال) بصورت واريز وجه بحساب شماره ۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانك سپه شعبه كارخانه سيمان  و يا ضمانت نامه بانكي معتبر به نفع شركت سيمان دورود
  • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مناقصه شرکت سیمان دورود

۱- متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را به صورت جداگانه و يا يكجا ارائه نمايند.
۲- پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير مقررات و قوانين بعهدة پيمانكار مي‌باشد.
۳- نفر اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام كه در غير اینصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم انعقاد قرارداد نفراول، نسبت به انعقاد قرارداد با شركت اقدام كه در غير اینصورت سپردة آنان نيز بنفع شركت ضبط خواهد شد.
۴- شرکت در رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.
۵ ـ سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.
۶ ـ سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد مناقصه و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبرده مسترد خواهد شد.
۷ ـ پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در دو پاكت شامل الف ” اصل فیش سپرده واریزی و یا کپی ضمانت نامه بانکی معتبر تائید شده از سوی واحد مالی ” ب “پیشنهاد قیمت” مهر و امضاء شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل واحد حراست گردد .
۸- به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
۹ـ در صورتيكه پيمانكار به علت بي نظمي سه بار اخطار كتبي دريافت نمايد، قرارداد به طور يكطرفه فسخ خواهد شد.
۱۰- ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مناقصه مورد قبول مي باشد. اصل ضمانت نامه می بایست تحویل واحد مالی گردد و کپی تائید شده آن در پاکت (الف) قرار گیرد.
۱۱- جهت التزام در ايفاء كليه تعهدات، پيمانكار موظف به ارائه (چك يا سفته) بميزان مورد نياز و اعلامي از سوي شركت هنگام عقد قرارداد خواهد بود.
۱۲- مدت عقد قرداد يكسال شمسی مي باشد.

۱۳- ملاك پرداخت وجه به پيمانكار براساس صورت كاركرد تائيد شده ازسوي ناظر قرارداد با دستور مديريت شركت در قالب صورت وضعيت خواهد بود كه پس از كسر هر گونه كسورات قانوني و عوارض بقيه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد .
۱۴- كليه مسئوليتهاي قانوني از نظر مقررات امور حمل و نقل و نيروي انتظامي و پيشامدهاي احتمالي بعهده پيمانكار است .
۱۵- مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي قيمتي از جمله نرخ تورم ، افزايش دستمزد كاركنان ، تغيير در قوانين و مقررات و ساير موارد مشابه نمي گردد .
۱۶- كليه هزينه هاي انجام موضوع قرارداد از قبيل : سوخت ، لوازم يدكي ، تعميرات ، دستمزد راننده و غيره بعهده پيمانكار است.
۱۷- چنانچه در حين اياب و ذهاب براي سرنشينان وسيله نقليه حادثه اي رخ دهد كارفرما هيچگونه مسئوليتي نسبت به خسارات وارده نداشته و كليه هزينه های مربوطه بعهده پيمانكار است .
۱۸- پيمانكار مي بايست وسيله نقليه خود را از نظر پوشش بيمه نام شخص ثالث ، حوادث سرنشين و معاينه فنی مجهز نمايد .
۱۹- پيمانكار بايستي از راننده مجرب و با اخلاق حسنه اسلامي استفاده و از بكارگيري افراد مشمول نظام وظيفه و فاقد گواهينامه و معتاد خودداري نمايد .
۲۰- در صورتيكه وسيله نقليه نياز به تعميرات داشته باشد كه منجر به توقف گردد، پيمانكار موظف است بدون وقفه دستگاه ديگري در اختيار كارفرما قرار دهد، در غير اینصورت پيمانكار مكلف است كه كليه خسارات وارده به كارفرما را به علت عدم حضور كاركنان كارفرما در راس ساعت مقرر در محل كار، به كارفرما پرداخت و به پيمانكار نه تنها بابت ايامي كه حضور نداشته هيچگونه وجهي پرداخت نخواهد شد، بلكه علاوه بر آن جريمه ايام حضور نيافته نيز از كاركرد انجام شده پيمانكار، كسر خواهد شد .
۲۱- بابت هر سرويس غيبت و يا تاخير پيمانكار، معادل چهار سرويس بعنوان جريمه، از كاركرد پيمانكار، كسر خواهد شد
۲۲- ۱۰% از هر پرداختي بعنوان سپرده حسن انجام كار كسر، كه پس از اتمام قرارداد با تائيد ناظر قرارداد و دستور مديريت شركت در صورت رضايت از نحوه عملكرد پيمانكار و عدم بروز هرگونه خسارات احتمالي عيناً‌ به پيمانكار عودت مي گردد
۲۳- هزينه درج آگهي کلیه نوبت ها بعهده برنده آگهي مناقصه مي باشد.
۲۴- پيمانكار موظف است وسيله نقليه خود را از هر لحاظ به كليه وسايل و ملزومات مورد نياز از جمله وسايل گرمايش و سرمايش، مناسب بودن صندليهاي ماشين و ساير موارد مورد نياز مطابق نظر كارفرما بنحو مناسب تجهيز نمايد، در غير اینصورت معادل چهار سرويس از كاركرد پيمانكار كسر خواهد شد .

۲۵- كارفرما مجاز است تعداد مسيرها و ايستگاهها را با همان مبلغ توافق شده افزايش يا كاهش دهد و پيمانكار ملزم به اجراي بدون وقفه آن مي باشد.
۲۶- ساعات ورود و خروج به شركت بشرح ذیل مي باشد :
۱- ساعت ۶ صبح ورود به شركت
۲- ساعت ۱۶/۶ صبح خروج از شركت
۳- ساعت ۷ صبح ورود به شركت
۴- ساعت ۱۴ ورود به شركت
۵- ساعت ۱۶/۱۴ خروج از شركت
۶- ساعت ۲۲ ورود به شركت
۷- ساعت ۱۶/۲۲ خروج از شركت
ساعات قانوني كار شركت ۳ شيفت از ۶ الي ۱۴ و ۱۴ الي ۲۲ و ۲۲ الي ۶ و روز كار از ساعت ۷ الي ۱۴ مي باشد .
۲۷- در صورت برخورد نامناسب رانندگان و وصول شكايات از نحوه انجام سرويس از سوي پرسنل شركت و تائيد ناظر قرارداد از پيمانكار براي بار اول كسر ۱۰ سرويس بعنوان جريمه، بار دوم ۲۰ سرويس و در صورت تكرار فسخ قرارداد و وصول تصميمات اجراء خواهد شد.
۲۸- كارفرما مي بايست در طول مدت قرارداد بنا به تشخيص خود و يا در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، ضمن وصول كليه خسارات وارده طبق نظر ناظر قرارداد ، آنرا به طور يكجانبه فسخ و كليه تضمینات را بنفع خود ضبط نمايد.
۲۹- از هر صورت وضعیت ۵% بعهنوان سپرده حق بیمه کسر که در پایان قرارداد، پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به همراه آخرین صورت وضعیت در وجه پیمانکار مسترد خواهد شد.
۳۰- ایستگاه های مربوطه توسط کارفرما مشخص می گردد و پیمانکار موظف است در تمامی ایستگاه ها جهت پرسنل توقف نماید.

فرم پيشنهاد قيمت