آگهی مزایده

عناوین

آگهی مزايده یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ – مرحله دوم

شركت سيمان دورود در نظر دارد  یک دستگاه خودرو چری تیگو ۷ مدل (۱۳۹۷ ) رنگ سفید صدفی را  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته تحويل واحد حراست شركت سيمان دورود نمايند.

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) بصورت واریز وجه نقد به حساب شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانك سپه شعبه كارخانه سيمان يا ضمانت نامه بانكي معتبر به نفع شركت سيمان دورود
  • گشايش پيشنهادها: اولين جلسه كميسيون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مزایده شرکت سیمان دورود

۱- پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير مقررات و قوانين و ماليات بر ارزش افزوده بعهدة خريدار مي باشد.

۲- نفر اول موظف است ظرف مدت سه روز پس از اعلام اسامي، نسبت به واریز وجه به حساب شركت اقدام كه در غير اينصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم واریز وجه  نفراول، نسبت به واریز وجه به حساب شركت اقدام كه در غير اينصورت سپردة آنان نيز بنفع شركت  ضبط خواهد شد.

۳ـ سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.

۴ـ سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مزايده و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبرده مسترد خواهد شد.

۵ ـ پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در دو پاكت شامل الف ” اصل فیش سپرده واریزی یا کپی تائید شده ضمانتنامه بانکی معتبر از سوی امور مالی ” و ج “پیشنهاد قیمت ” مهر و امضاء شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل واحد  حراست گردد .

۶- به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۷- ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مزايده مورد قبول مي باشد.

۸- ‌به پيشنهاد ناقص،‌ مشروط ،‌ مبهم و مخدوش ترتیب اثري داده نخواهد شد.

۹- ارائه يك نسخه فيش واريزي  و یا اصل ضمانتنامه بانکی به امورمالي الزامي است .

۱۰-‌ قيمت پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص و بدون قيد و شرط تسليم گردد پيشنهادي كه با عبارت ” درصدي پائين تر از بقيه ” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.

۱۱-‌ ماشین فروخته شده پس ازتحويل  و خروج از شركت پس گرفته نمي شود.

۱۲- هزنیه درج کلیه آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۳- شرکت در رد یا قبول یک و یا  کلیه پیشنهادات قیمت مختار میباشد.

۱۴- پرداخت کل مبلغ بصورت وجه نقد می باشد.

۱۵- پیشنهاد دهنده می بایست حتما قبل از ارائه پیشنهاد قیمت خود از خودرو مذکور بازدید نماید .

۱۶-پیشنهاد قیمت از طرف شرکت کنندگان به منزله اطلاع کامل از خودرو مذکور بوده و پس از ارائه پیشنهاد قیمت، هیچ ادعایی دال بر عدم آگاهی از شرایط کار مسموع نیست.

فرم پيشنهاد قيمت