آگهی مزایده

عناوین

آگهی مزايده قطعات یدکی آسیاب سیمان آلیس چالمرز

شركت سيمان دورود در نظر دارد  قطعات یدکی آسیاب سیمان آلیس چالمرز به شرح ذیل را  از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان ميتوانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده حداكثر ظرف مدت ده/۱۰ روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته تحويل واحد حراست شركت سيمان دورود نمايند

 1. گیربکس و شافت سپراتور  1 عدد 
 2. دنده پینیون آسیاب ۱ عدد
 3. زره بدنه آسیاب تعداد ۱۴ عدد
 4. دیافراگم لایه درونی هدوال ۱ عدد
 5. دیافراگم لایه بیرونی هدوال تعداد ۱۴ عدد 

 • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
 • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
 • سایت:   www.dcementco.com
 • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
 • نوع و مبلغ تضمین: مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (یک میلیارد ریال ) بصورت واریز وجه نقد به حساب شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانك سپه شعبه كارخانه سيمان يا ضمانت نامه بانكي معتبر به نفع شركت سيمان دورود
 • گشایش پیشنهادها: اولین جلسه کمیسیون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

شـــرايـط شــركت در مزایده شرکت سیمان دورود

۱- متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را به صورت مجزا به ازای هر عدد در فرم پیشنهاد قیمت ارائه نمايند.

۲- پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير مقررات و قوانين و ماليات بر ارزش افزوده بعهدة خريدار مي باشد.

۳- نفر اول موظف است ظرف مدت سه روز پس از اعلام اسامي، نسبت به واریز وجه به حساب شركت اقدام كه در غير اينصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم واریز وجه  نفراول، نسبت به واریز وجه به حساب شركت اقدام كه در غير اينصورت سپردة آنان نيز بنفع شركت  ضبط خواهد شد.

 4ـ سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.

۵ ـ سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مزايده و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبرده مسترد خواهد شد.

۶ ـ پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در دو پاكت شامل الف ” اصل فیش سپرده واریزی یا کپی تائید شده ضمانتنامه بانکی معتبر از سوی امور مالی ” و ج “پیشنهاد قیمت ” مهر و امضاء شده همراه با آدرس و مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه شركت تحويل واحد  حراست گردد .

۷- به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۸- ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مزايده مورد قبول مي باشد.

۹- ‌به پيشنهاد ناقص،‌ مشروط ،‌ مبهم و مخدوش ترتیب اثري داده نخواهد شد.

۱۰- ارائه يك نسخه فيش واريزي  و یا اصل ضمانتنامه بانکی به امورمالي الزامي است .

۱۱-‌ قيمت پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص و بدون قيد و شرط تسليم گردد پيشنهادي كه با عبارت ” درصدي پائين تر از بقيه ” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.

۱۲-‌ اقلام فروخته شده پس ازتحويل  و خروج از شركت پس گرفته نمي شود.

۱۳- هزنیه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۴- شرکت در رد یا قبول یک و یا  کلیه پیشنهادات قیمت مختار میباشد. ۱۵- پرداخت کل مبلغ بصورت وجه نقد می باشد

فرم پيشنهاد قيمت