آگهی مزایده

عناوین

آگهی مزايده فروش کلینکر شرکت سیمان دورود

شـركت سيمـان دورود در نظـر دارد مقدار ۵۰،۰۰۰ تن ( پنجاه هزار تن ) کلینکر  خود  را مطابق آنالیز پیوست  به شرح ذیلاز طـريق مـزايده عمومي به فروش بـرساند. متقاضيان مي توانند ‌جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزایده از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد و  پيشنهاد قيمت خود را در پاكت در بسته از تاریخ انتشار آگهی بمدت ۱۰ روز تحويل واحد حراست شركت سيمان دورود نمايند.

۱٫ کلینکر تیپ ۵ به مقدار ۵۰،۰۰۰ تن ( پنجاه هزار تن ) بر روی دپوی موجود در شلمچه

۲٫ کلینکر تیپ ۵ به مقدار ۵۰،۰۰۰ تن ( پنجاه هزار تن ) بصورت درب کارخانه

  • تلفن امور قراردادها: ۴۳۲۲۷۲۲۰-۰۶۶
  • تلفن های شرکت: ۴-۴۳۲۲۲۱۰۱-۰۶۶
  • سایت:   www.dcementco.com
  • آدرس: دورود لرستان، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان پاسداران شمالی
  • نوع و مبلغ تضمین: مطابق ليست شرايط شركت در مزايده به صورت واريز وجه نقد به حساب جاري شماره ۹۷۰۶۲۰۰۹۷۵۲۱ بانك سپه شعبه كارخانه سيمان کد ۹۷۰  و يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به نفع شركت سيمان دورود
  • گشايش پيشنهادها: اولين جلسه كميسيون معاملات پس از انقضاء مهلت مقرر

مبالغ سپرده شركت در مزايده به شرح ذيل ميباشد:‌

  1. میزان سپرده کلینکر تیپ ۵ به مقدار ۵۰،۰۰۰ تن ( پنجاه هزار تن ) بر روی دپوی موجود در شلمچه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (ده میلیارد ریال)
  2.  میزان سپرده کلینکر تیپ ۵ به مقدار ۵۰،۰۰۰ تن ( پنجاه هزار تن ) بصورت درب کارخانه ۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ( ده میلیارد ریال)

شـــرايـط شــركت در مزایده شرکت سیمان دورود

۱- متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را به ازای هر تن کلینکر مطابق فرم پیشنهاد قیمت ارائه نمايند.
۲- پرداخت كليه كسورات قانوني و عوارض متعلقه و تغييرات احتمالي ناشي از تغيير مقررات و قوانين و ماليات بر ارزش افزوده بعهدة خريدار مي باشد.
۳- نفر اول موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام اسامي، نسبت به واریز کل وجه اقدام كه در غير اينصورت سپرده ايشان بنفع شركت ضبط و نفرات دوم و سوم نيز بترتيب اولويت موظفند پس از انصراف و عدم واریز وجه نفراول، نسبت به واریز کل وجه اقدام كه در غير اينصورت سپردة آنان نيز بنفع شركت ضبط خواهد شد.
۴- سپرده نفرات اول تا سوم تا پايان مرحلة رسيدگي نزد شركت باقي خواهند ماند.
۵- سپرده بقيه نفرات نيز پس از صورتجلسه بازگشايي پاكات پيشنهادات مزايده و مشخص شدن نفرات اول تا سوم با درخواست كتبي متقاضي عيناً به نامبرده مسترد خواهد شد.
۶ ـ پيشنهاد قيمت ارائه شده مي بايست بوضوح و بدون خدشه و خط خوردگي در دو پاكت شامل الف ((سپرده واریزی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر)) و ج (( پیشنهاد قیمت )) مهر و امضاء شده همراه با آدرس، مشخصات كامل و شماره تلفن قابل تماس پس از ثبت در دبيرخانه تحويل واحد حراست گردد.
۷- به پيشنهاد قيمت واصله بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
۸- ضمانتنامه بانكي بعنوان سپرده شركت در مزايده مورد قبول مي باشد.
۹- به پيشنهاد ناقص،‌ مشروط ،‌ مبهم و مخدوش ترتیب اثري داده نخواهد شد.
۱۰- ارائه يك نسخه فيش واريزي به امورمالي الزامي است .
۱۱-‌ قيمت پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص و بدون قيد و شرط تسليم گردد. پيشنهادهائي كه با عبارت ” درصدي بالاتر از بقيه ” باشد مورد قبول نبوده و رد خواهد شد.
۱۲-هزینه درج آگهی برای کلیه نوبت ها بعهده برنده مزایده می باشد.
۱۳- شرکت در رد و یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات قیمت مختار است.
۱۴- کلیه اسناد مزایده در سایت شرکت بارگزاری شده و بصورت الکترونیکی قابل دریافت می باشد.
۱۵- ادعا و مطالبه هر گونه سود بابت نگهداری سپرده شرکت در مزایده در طول مدت بررسی پیشنهادات از شرکت سیمان دورود مجاز نمی باشد.

فرم پيشنهاد قيمت

آنالیز کلینکر