تلفن : 5 - 06643222101

آدرس: لرستان، دورود، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران شمالی

ایمیل : info@dcco.ir

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن

پایداری شرکت

گزارش پایداری شرکتی:

این شرکت با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکارهایی برای سنجش و ارزیابی، توان مستمر در ایجاد ارزش بازه کوتاه مدت و بلند مدت را جزو اولویت های برنامه ریزی خود قرار می دهد.