درخواست اعتراض

داوطلبانی که نسبت به نمره آزمون خود اعتراض دارند، درخواست اعتراض خود را از طریق فرم زیر ثبت نمایند. پس از بررسی موضوع، نتیجه از طریق ایمیل وارد شده در فرم، به اطلاع داوطلب خواهد رسید.