اعضای کمیته حسابرسی

مجید آزرده دست

رئیس کمیته

مدير مالی شرکت های سيمانی بيش از ۲۴ سال سابقه در حوزه های مالی ،حسابرسی، اداری و مديريت

حمید کیانیان

دبیر کمیته

۱۷سال سابقه امور مالی در شرکت های زير مجموعه هلدينگ سيمان فارس و خوزستان

نوید کاغذگران

عضو کمیته

۱۲ سال سابقه فعاليت امور مالی در کارخانجات سيمان و بتن

جواد مقدم

عضو کمیته

شرکت زر پليمر ، موسسه حسابرسی تدوين و همکاران، سازمان بورس و اوراق بهادار و گروه مالي پارسيان بيش از ۱۸ سال سابقه