اعضای هیأت مدیره

مهندس فرهنگ ساکی مدیر عامل شرکت سیمان دورود

فرهنگ ساکی

مدیر عامل شرکت سیمان دورود و نایب رئیس هیأت مدیره
حامد عطاری رئیس هیأت مدیره شرکت سیمان دورود

حامد عطاری

رئیس هیأت مدیره شرکت سیمان دورود
محمد وثوق روحانی عضو هیأت مدیره شرکت سیمان دورود

محمد وثوق روحانی

عضو هیأت مدیره شرکت سیمان دورود
مجید آزرده دست عضو هیأت مدیره شرکت سیمان دورود

مجید آزرده دست

عضو هیأت مدیره شرکت سیمان دورود
بهرام فرهی

بهرام فرهی

عضو هیأت مدیره شرکت سیمان دورود